Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów

 

Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017

 Wyjazdy studentów na studia i praktyki

 1. Ostateczna kwota wypłaconych środków uzależniona jest od długości pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Okres pobytu w uczelni przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni).
 2. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających długość pobytu.
 3. W przypadku zrealizowania krótszego okresu pobytu niż pierwotnie określony w umowie z Uczelnią, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie zobowiązany do zwrotu nadwyżki stypendium.
 4. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.
 5. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do kontynuacji opłat za studiowanie w uczelni macierzystej. Student może ubiegać się o zmniejszenie opłaty czesnego składając pisemną prośbę do Kanclerza WSIiZ.
 6. Uczelnia przyjmująca nie może pobierać od studenta opłat za studiowanie (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne itp.). Dopuszczalne jest pobieranie opłat za dodatkowe usługi takie jak: ubezpieczenia, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z płatnego sprzętu np.: ksero).
 7. Student zachowuje prawo do pobierania stypendiów krajowych (np.: socjalne, za wyniki w nauce itp.), do których nabył prawo przed wyjazdem.
 8. W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 90% kwoty przyznanej na okres mobilności. W sytuacji, gdy uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna. Jeżeli płatność wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez uczestnika raportu z wyjazdu (ankiety stypendysty Erasmusa) w systemie Mobility Tool oraz rozwiązanie testu jezykowego będzie traktowane jako wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty (10% kwoty dofinansowania) lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
 9. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto studenta obsługiwane w walucie EURO
 10. Po powrocie student jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie z Uczelnią podpisywanej przed wyjazdem. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Uczelni w terminie 30 dni od daty zakończenia mobilności zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz zatwierdzony wykaz zaliczeń (Transcript of Records) potwierdzający uzyskane zaliczenia. Ponadto student zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool.
 11. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie może dofinansować wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

   

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych 

 1. Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni w WSIiZ na podstawie umowy o pracę.
 2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego/ pracownika administracyjnego jest prowadzenie zajęć/odbycie szkolenia w uczelni partnerskiej zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porozumieniem o programie nauczania/szkolenia.
 3. Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest odbycie szkolenia zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porozumieniem o programie szkolenia.
 4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi trwać 5 dni roboczych (nie licząc dni podróży). W tym okresie nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. W uzasadnionym przypadku dopuszczalny jest wyjazd trwający minimum 2 dni robocze, pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 5. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może ubiegać się wyłącznie o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Pierwszeństwo wyjazdu posiadają kandydaci, którzy dotychczas nie wyjechali na wymianę.
 6. Kwota dziennego stypendium określonego dla wyjazdów nauczycieli oraz pracowników administracyjnych jest jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej grupie.
 7. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.
 8. Stypendium będzie wypłacone na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a Uczelnią, w formie ryczałtu, nie uwzględniając dni podróży.
 9. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może również ubiegać się o dofinansowanie podróży.
 10. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto nauczyciela akademickiego / pracownika administracyjnego obsługiwane w walucie EURO.
 11. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywistą długość pobytu.
 12. Nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do dostarczenia do uczelni pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni przyjmującej (zgodnego z okresem pobytu ustalonym w porozumieniu o programie nauczania / szkolenia oraz w umowie podpisanej między uczelnią, a nauczycielem / pracownikiem administracyjnym). Zaświadczenie musi zawierać informację o liczbie godzin oraz tematyce przeprowadzonych wykładów / szkoleń. Ponadto nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool.

Ponadto nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool.

 

1. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education”, z którą Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia podpisała umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+. Ponadto uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (28 państw członkowskich, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

2. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego oraz drugiego stopnia studiów w WSZ, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz w pełni zaliczyli semestr poprzedzający wyjazd i nie posiadają długu punktów ECTS. Wyjazdy na praktykę są możliwe po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

3. W momencie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie od zajęć.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:
- wynik z testu językowego;
- średnia arytmetyczna ocen z toku studiów;
- certyfikaty językowe będą premiowane dodatkowymi punktami.
Wynik rekrutacji będzie obliczony na podstawie następującego wzoru:

R= 0,6 x WT + 0,4 x ŚA + CE

R- wynik rekrutacji
WT- wynik testu językowego
ŚA- średnia arytmetyczna ocen z ostatniego semestru
CE – certyfikaty językowe

Kandydat musi posiadać średnią ocen z całości studiów min. 4.0 i dobrą znajomość języka obcego. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może dopuścić do wyjazdu studenta, którego średnia ocen jest niższa niż 4.0.

5. Kandydat powinien złożyć w biurze współpracy międzynarodowej:
- formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej,
- zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za dotychczasowy okres kształcenia,
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego (certyfikat, zaświadczenie od nauczyciela, zaświadczenie ze szkoły językowej). Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego w biurze współpracy międzynarodowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Terminy aplikowania ustala koordynator współpracy międzynarodowej i ogłasza je na stronie internetowej oraz w gablotach uczelni.

6. Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie Erasmus+ z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, max 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz max 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus.  Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy studentów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli kandydaci wyjeżdżający po raz pierwszy. Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus + wcześniejsze doświadczenie w ramach programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie” , Erasmus + oraz Erasmus Mundus zalicza się do kapitału mobilności.

7. Minimalny okres pobytu w uczelni zagranicznej na studiach wynosi 3 miesiące, zaś w przypadku praktyk 2 miesiące.

8. Długość pobytu studenta w uczelni partnerskiej oraz stypendium rozliczane są z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc to 30 dni.

9. Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania stypendium na nadprogramowy okres studiowania. Przedłużenie nie może wykraczać poza 30 września danego roku akademickiego. W przypadku przedłużenia pobytu umowa jest aneksowana podczas pobytu studenta na stypendium. Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.

W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć:
- zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrze,
- Learning Agreement na drugi semestr.

10. Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

11. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wymagają potwierdzenia na piśmie i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

Student jest zobowiązany do sprawdzenia wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów w uczelni partnerskiej.

12. Student zobowiązany jest do przystąpienia do testu on-line przed wyjazdem i po powrocie z wymiany (wynik nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd). Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych beneficjenta Programu. Wynik niezadowalający z testu daje możliwość dodatkowego dokształcenia przed wyjazdem. Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty stypendium. Test będzie dostępny na stronie http://erasmusplusols.eu/pl/zaloguj-sie-do-swojego-konta/

13. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie Erasmus+ jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie dokumentów przesłanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz podpisanie umowy finansowej.

W przypadku odrzucenia aplikacji przez uczelnię partnerską, studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych miejsc na danym wydziale i kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni partnerskiej.

14. Stypendium w ramach programu Erasmus+ otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium otrzymywane przez studenta jest zazwyczaj niższe, niż koszty utrzymania w kraju docelowym. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych.

15. Uczestnik Programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni partnerskiej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.

16. Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ubezpieczenia (OC, NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

17. Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.

18. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonego na ten sam cel.

19. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalnych, za wyniki w nauce itd.), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

20. Studentom uprawnionym do otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni macierzystej przysługuje dodatkowe dofinansowanie o równowartości 200 euro na każdy miesiąc pobytu za granicą. Warunkiem otrzymywania dodatkowych środków jest dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej zaświadczenia o otrzymywanym stypendium.

W/w zaświadczenie należy złożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym na wyjazd.

21. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

22. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do dostarczenia do koordynatora współpracy międzynarodowej:
-Confirmation of Stay – zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej;
-Transcript of Records – wykazu zaliczeń, który stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.
-wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym)
-wypełnienia testu językowego on-line
-przesłania do koordynatora współpracy międzynarodowej krótkiej relacji z pobytu (najlepiej ze zdjęciami)

23. Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w uczelni macierzystej. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych niezaliczonych za granicą podejmuje dziekan właściwego wydziału.

24. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement warunków, dziekan właściwego wydziału po konsultacji z uczelnianym koordynatorem współpracy międzynarodowej podejmuje decyzję o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!